Fenerbahçe Galatasaray'ın lig rekabeti Avrupa'ya taştı

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ligdeki amansız rekabeti sınırları aştı. Ezeli rakipler Avrupa’nın önde gelen 6 ligi içinde evinde yenilmeyen 9 takım arasına girdi. Kanarya bu ekipler arasındaki sıralamada 6’ncı, Aslan ise 7’nci

Fenerbahçe Galatasaray'ın lig rekabeti Avrupa'ya taştı
Sü­per Lig’de­ki şam­pi­yon­luk ya­rı­şı aman­sız bir şe­kil­de de­vam edi­yor. 34 haf­ta­lık zor­lu ma­ra­to­nun  20 haf­ta­sı ge­ri­de ka­lır­ken Fe­ner­bah­çe 44 pu­an­la sı­ra­la­ma­nın te­pe­sin­de yer alı­yor. Sa­rı-La­ci­vert­li­le­ri eze­li ra­ki­bi Ga­la­ta­sa­ray 4 pu­an ge­ri­sin­den ta­kip edi­yor.  An­cak iki tem­sil­ci­mi­zin se­zon so­nun­da ipi gö­ğüs­le­mek adı­na ver­dik­le­ri mü­ca­de­le bir yö­nüy­le sı­nır­la­rı da aş­mış du­rum­da. Bu se­zon dep­las­man maç­la­rın­da kar­ne­le­ri za­yıf ol­ma­sı­na rağ­men hem Fe­ner­bah­çe hem de Ga­la­ta­sa­ray iç sa­ha per­for­mans­la­rıy­la Av­ru­pa’nın sa­yı­lı ta­kım­la­rı ara­sı­na ad­la­rı­nı yaz­dır­ma­yı ba­şar­dı.

Juventus ve Bayern firesiz

Av­ru­pa’nın ön­de ge­len 6 li­gin­de mü­ca­de­le eden 116 ta­kı­mı ele al­dı­ğı­mız­da (Al­man­ya 18, İtal­ya 20, İs­pan­ya 20, İn­gil­te­re 20, Fran­sa 20, Tür­ki­ye 18) lig mü­sa­ba­ka­la­rın­da evin­de ye­nil­gi yü­zü gör­me­yen 9 ta­kı­mın ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.  Fe­ner­bah­çe ve Ga­la­ta­sa­ray evin­de bi­le­ği­ni bük­tür­me­ye­rek bu lis­te­de ken­di­ne yer bu­lan 2 Türk ta­kı­mı ol­du. Ka­nar­ya lig­de bu se­zon evin­de oy­na­dı­ğı 10 kar­şı­laş­ma­da 8 ga­li­bi­yet 2 be­ra­ber­lik el­de eder­ken 2,60 pu­an or­ta­la­ma­sıy­la 9 ta­kım ara­sın­da 6’nci ba­sa­mak­ta yer bul­du. Ga­la­ta­sa­ray da ay­nı ga­li­bi­yet ve be­ra­ber­lik sa­yı­sı­na ula­şır­ken ave­raj­la eze­li ra­ki­bi­nin al­tın­da 7’nci sı­ra­ya otur­du. Cim­bom ay­rı­ca  bu 9 ta­kım ara­sın­da evin­de en gol atan (23) ol­ma­sıy­la da di­kat çek­ti. Lis­te­nin zir­ve­sin­de ise evin­de oy­na­dı­ğı 11 ma­çın ta­ma­mı­nı ga­lip bi­ti­ren Ju­ven­tus yer alır­ken, İtal­yan de­vinin Bun­des­li­ga’da evin­de 10’da 10 ya­pan Al­man tem­sil­ci­si Ba­yern Mü­nih ave­raj­la ta­kip et­ti. Öte yan­dan Sü­per Lig’de bu haf­ta evin­de ağır­la­dı­ğı Ak­hi­sar Be­le­di­ye­si’ne 4-2 mağ­lup olan Trab­zons­por söz ko­nu­su lis­te­ye gir­me fır­sa­tı­nı son an­da ka­çır­mış ol­du.ORÇUN ÖZATEŞ - BUGÜN GAZETESİ
YORUM EKLE